Regulamin Sklepu Internetowego www.ulotki24.com

I. Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży   prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.ulotki24.com  przez   PIOTR SULEWSKI ONE MLN, UL. ROSSINIEGO 1 LOK 13, 03-289 WARSZAWA.
2.    Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
a.    Sklep Internetowy www.ulotki24.com;
b.    telefonicznie 605-603-110 (7:00-22:00).
c.    mailowo na adres: biuro@ulotki24.com

3.    Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.ulotki24.com,  w sposób  umożliwiający  Użytkownikom  jego  pozyskanie,  odtwarzanie  i  utrwalanie  jego  treści  poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.    Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2.    Klient –  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nie  będącą  osobą  prawną,  której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
3.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4.    Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego  Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
5.    Regulamin – niniejszy dokument;
6.    Rejestracja  –  jednorazowa  czynność,  polegająca  na  utworzeniu  przez  Klienta  Konta,  dokonana  z wykorzystaniem  formularza  rejestracyjnego  udostępnionego  przez  Sprzedawcę  na  stronie  Sklepu internetowego;
7.    Sklep   Internetowy   (Sklep) –   strony   internetowe,   za pośrednictwem   których   Klient   może   w szczególności składać Zamówienia;
8.    Sprzedawca – PIOTR SULEWSKI ONE MLN UL. G. ROSSINIEGO 1 LOK 13, 03-289 WARSZAWA.
9.    Towar –  produkty  prezentowane  w  Sklepie  Internetowym,  których  opis  jest  dostępny  przy  każdym  z prezentowanych produktów;
10.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
11.  Usługi  –  usługi  świadczone  przez  Sprzedawcę  na  rzecz  Klientów  drogą  elektroniczną  w  rozumieniu przepisów  ustawy  z  dnia  18  lipca  2002  roku  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  (Dz.U.  nr  144, poz. 1204 ze zm.);
12.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
13.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
14.  Zamówienie –  oświadczenie  woli  Klienta,  zmierzające  bezpośrednio  do  zawarcia  Umowy  sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1.    Korzystanie   ze   Sklepu   internetowego   jest   możliwe   pod   warunkiem   spełnienia   przez   system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.     komputer z dostępem do Internetu,
b.     dostęp do poczty elektronicznej,
c.     przeglądarka  internetowa  Internet  Explorer  w  wersji  11  lub  nowszej,  Firefox  w  wersji  28.0  lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
d.     włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2.    Korzystanie  ze  Sklepu  internetowego  oznacza  każdą  czynność  Klienta,  która  prowadzi  do  zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
3.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:
3.1. niedostarczania  i  nieprzekazywania  treści  zabronionych  przez  przepisy  prawa,  np.  treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
3.2. korzystania  ze  Sklepu  internetowego  w  sposób  nie  zakłócający  jego  funkcjonowania,  w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
3.3. niepodejmowania   działań   takich   jak:   rozsyłanie   lub   umieszczanie   w   ramach   Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
3.4. korzystania   ze  Sklepu   internetowego  w   sposób  nieuciążliwy  dla   innych  klientów  oraz dla Sprzedawcy,
3.5. korzystania  z  wszelkich  treści  zamieszczonych  w  ramach  Sklepu  internetowego  jedynie  w zakresie własnego użytku osobistego,
3.6. korzystania  ze  Sklepu  internetowego  w  sposób  zgodny  z  przepisami  obowiązującego  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
IV. Usługi
1.    Sprzedawca  umożliwia  za  pośrednictwem  Sklepu  Internetowego  korzystanie  z  bezpłatnych  Usług polegających na:
a.   przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
b.   prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
c.   udostępnianiu   interaktywnego  formularza   umożliwiającego  Klientom   złożenie   Zamówienia   w Sklepie,
d.   świadczeniu usługi Newsletter,
e.   udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą
f.    zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie
2.    Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3.    Umowa:
a.     o świadczenie usługi polegającej na  przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest  na  czas oznaczony i  ulega rozwiązaniu  z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
b.    o  świadczenie  usługi  polegającej  na  prowadzeniu  Konta  w  Serwisie  zawierana  jest  na  czas nieoznaczony  i  ulega  rozwiązaniu  z  chwilą  przesłania  przez  Klienta  żądania  usunięcia  Konta    lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,
c.     o  świadczenie  usługi  polegającej  na  udostępnianiu  interaktywnego  formularza  umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w  Sklepie  zawierana jest  na czas oznaczony i  ulega rozwiązaniu  z chwilą złożenia Zamówienia,
d.    o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu  z chwilą przesłania  przez  Klienta  żądania  usunięcia  jego  adresu  e-mail  z  subskrypcji  Newslettera  lub wypisania  się  za  pomocą  linku  znajdującego  się  w  treści  wiadomości  wysłanej  w  ramach  usługi Newsletter,
e. o  świadczenie  usługi  polegającej  na  udostępnianiu  interaktywnego  formularza  umożliwiającego Klientom  kontakt  ze  Sprzedawcą  jest  zawierana  na  czas  oznaczony  i  ulega  rozwiązaniu  z  chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,
f. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
4.    Usługa   prowadzenia   Konta   w   Sklepie   Internetowym   dostępna   jest   po   dokonaniu   Rejestracji. Rejestracja     następuje     poprzez    wypełnienie    i     zaakceptowanie     formularza    rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
5.    Warunkiem  Rejestracji  jest  wyrażenie  zgody  na  treść  Regulaminu  oraz  podanie  danych  osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
6.    Klient  ma  możliwość  otrzymywania  od  Sprzedawcy  informacji  handlowych  w  formie  wiadomości przesyłanych  na  podany  przez  Klienta  adres  poczty  elektronicznej  (usługa  Newsletter).  W  tym  celu należy podać prawidłowy adres poczty  elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym   lub   formularzu   Zamówienia.   Klient   w   każdym   czasie   może   odwołać   zgodę   na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta,
który dokonał subskrypcji.
7.    Klient   ma   możliwość   zamieszczania   w   Sklepie   indywidualnych   i   subiektywnych   wypowiedzi  odnoszących  się  m.in.  do  Towaru  czy  przebiegu  transakcji.  Klient  dodając  wypowiedzi  oświadcza,  że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
8.    W  celu  zamieszczenia,  wypowiedzi  Klient  może  zostać  poproszony  o  wskazanie  swoich  danych,  np. adresu e-mail.
9.    Wypowiedzi  powinny  być  zredagowane  w  sposób  przejrzysty  i  zrozumiały,  nadto  nie  mogą  zawierać treści bezprawnych.
10.    Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności  nie  mogą  mieć  charakteru  zniesławiającego,  naruszać  dóbr  osobistych  lub  stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
11.    Klient     zamieszcza     wypowiedzi     w     serwisie     dobrowolnie.     Zamieszczone     wypowiedzi     są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.
12.  Poprzez zamieszczenie wypowiedzi  Klient  wyraża  zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej  wypowiedzi oraz  jej  publikowanie  przez  Sprzedawcę,  a  także  dokonywanie  opracowań  utworów  w  rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
13.  W   przypadku   naruszenia   przez   Klienta   postanowień   niniejszego   Regulaminu,   Sprzedawca   po uprzednim   bezskutecznym   wezwaniu   do   zaprzestania   lub   usunięcia   naruszeń   z   wyznaczeniem stosownego  terminu  może  rozwiązać  umowę  o  świadczenie  Usług  z  zachowaniem  14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1.    Informacje  o   Towarach  podane  na  stronach  internetowych  Sklepu,  w  szczególności  ich  opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.    Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3.    Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu,  a  Zamówienia  składane  przez  telefon  lub  pocztę  elektroniczną  mogą  być  składane  w  Dni Robocze w godzinach od 7:00 do 22:00.
4.    Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
a.     wypełnienie  elektronicznego  formularza  Zamówienia,  obejmującego  dane  Klienta  potrzebne  do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
b.     wykorzystanie  danych  osobowych  Klienta  uzyskanych  w  wyniku  uprzedniej  rejestracji  w  Sklepie zakup za pomocą Konta Klienta),
5.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
6.    Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
7.    Po  podaniu  przez  Klienta  korzystającego  ze  Sklepu  internetowego  wszystkich  niezbędnych  danych, wyświetlone    zostanie    w    sposób    jasny    i    widoczny    podsumowanie    złożonego    Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.      opisu przedmiotu zamówienia,
b.      jednostkowej  oraz  łącznej  ceny  zamawianych  produktów  lub  usług  wraz  z  podatkami,  w  tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.      sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
d.      wybranej metody i terminu płatności,
e.      wybranego sposobu dostawy,
f.       czasu dostawy,
g.      danych kontaktowych Klienta
h.      danych do faktury
11.    W   celu   wysłania   Zamówienia   konieczne   jest   dokonanie   akceptacji   treści   Regulaminu,   oraz potwierdzenie  zapoznania  się  z  „Pouczeniem  o  odstąpieniu  od  umowy”,  podanie  danych  osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
12.    Wysłanie  przez  Klienta  Zamówienia  stanowi  złożenie  Sprzedawcy,  oferty  zawarcia  umowy  sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
13.    Po  złożeniu  Zamówienia,  Klient  otrzymuje  wiadomość  e-mail  potwierdzającą  wpłynięcia  Zamówienia (wraz  z  indywidualnym  nr  Zamówienia),  zawierającą  ostateczne  potwierdzenie  wszystkich  istotnych elementów Zamówienia.
14.    Następnie  Sprzedawca  przesyła  na  podany  przez  Klienta  adres  poczty  elektronicznej  potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 12 powyżej.
15.    Utrwalenie,   zabezpieczenie,   udostępnienie  oraz  potwierdzenie  Klientowi  istotnych   postanowień Umowy sprzedaży  Towarów, następuje  poprzez  przesłanie  ich  Klientowi na  podany adres e-mail oraz poprzez  dołączenie  do przesyłki zawierającej Towar wydruku  potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
16.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
VI. Dostawa
1.    Dostawa  Towarów  jest  ograniczona  do  obszaru  Rzeczpospolitej  Polskiej  i  odbywa  się  na  adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
2.    Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
a.    przesyłka kurierska
b.    odbiór osobisty
3.    Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4.    Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
5.    Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z  przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556 1-556 1 kc.

VII. Ceny i metody płatności
1.    Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2.    Klient może wybrać następujące metody płatności:
a.    przedpłata na wskazany numer konta

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1.    Klient  będący  konsumentem  w  rozumieniu  art. 22[1] Kodeksu  Cywilnego  może  od  niej  odstąpić  bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.    Klient  może  sformułować  oświadczenie  samodzielnie  bądź  skorzystać  ze  wzoru  oświadczenia  o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3.    Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
4.    Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres  poczty  elektronicznej  konsumenta  potwierdzenie  otrzymania  oświadczenia  o  odstąpieniu  od umowy.
5.    Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
5.1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który  został  poinformowany  przed  rozpoczęciem  świadczenia,  że  po  spełnieniu  świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
5.2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca  nie  sprawuje  kontroli,  i  które  mogą  wystąpić  przed  upływem  terminu  do odstąpienia od umowy;
5.3. umowy, w której  przedmiotem świadczenia jest  Towar  nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
5.4. umowy,  w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  Towar  ulegający  szybkiemu  zepsuciu  lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5.5. umowy,  w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  Towar  dostarczany  w  zapieczętowanym opakowaniu,  którego  po  otwarciu  opakowania  nie  można  zwrócić  ze  względu  na  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5.7. umowy,  w  której  przedmiotem  świadczenia  są  napoje  alkoholowe,  których  cena  została uzgodniona  przy  zawarciu  Umowy  Sprzedaży,  a  których  dostarczenie  może  nastąpić  dopiero po  upływie 30  dni  i których wartość zależy od  wahań na rynku,  nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
5.8. umowy,  w  której  konsument  wyraźnie  żądał,  aby  Sprzedawca  do  niego  przyjechał  w  celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż  te,  których  wykonania  konsument  żądał,  lub  dostarcza  Towary  inne  niż  części  zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
5.9. umowy,  w  której  przedmiotem  świadczenia  są  nagrania  dźwiękowe  lub  wizualne  albo programy  komputerowe  dostarczane  w  zapieczętowanym  opakowaniu,  jeżeli  opakowanie zostało  otwarte  po  dostarczeniu;  dostarczanie  dzienników,  periodyków  lub  czasopism,  z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
5.10.   umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
5.11.   świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,  sportowymi  lub  kulturalnymi,  jeżeli  w  umowie  oznaczono  dzień  lub  okres świadczenia usługi;
5.12.   dostarczanie   treści  cyfrowych,   które   nie   są  zapisane   na  nośniku   materialnym,  jeżeli spełnianie  świadczenia  rozpoczęło  się  za  wyraźną  zgodą  konsumenta  przed  upływem terminu  do  odstąpienia  od  umowy  i  po  poinformowaniu  go  przez  Sprzedawcę  o  utracie prawa odstąpienia od umowy.
6.    W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  zawartej  na  odległość,  umowa  jest  uważana  za  niezawartą.  To,  co strony świadczyły,  ulega  zwrotowi  w stanie  niezmienionym, chyba  że zmiana była konieczna w  granicach zwykłego  zarządu,  a  w  szczególności  stwierdzenia  charakteru,  cech  i  funkcjonowania  rzeczy.  Zwrot powinien  nastąpić  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  14  dni.  Zakupiony  Towar  należy  zwrócić  na adres Sprzedawcy.
7.    Sprzedawca  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od  umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszty  dostarczenia  Towaru.  Sprzedawca  dokonuje  zwrotu  płatności  przy  użyciu  takiego  samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy
czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
8.    Jeżeli  konsument  wybrał  sposób  dostarczenia  Towaru  inny  niż  najtańszy  zwykły  sposób  dostarczenia oferowany  przez  Sprzedawcę,  Sprzedawca  nie  jest  zobowiązany  do  zwrotu  konsumentowi  poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9.    Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów
1.      Sprzedawca  odpowiada  wobec  Klienta,  w  tym  również  Klienta  będącego  konsumentem  w  rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
2.      Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres PIOTR SULEWSKI ONE MLN UL G. ROSSINIEGO 1 LOK 13, 03-289 WARSZAWA
3.      Celem rozpatrzenia reklamacji Klient  powinien  przesłać lub dostarczyć reklamowany  Towar,  jeżeli  jest to możliwe  dołączając do  niego  dowód  zakupu. Towar należy  dostarczyć lub  przesłać  na  adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
4.      Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
5.      W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  7  dni,  od  daty  otrzymania  wezwania  przez  Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
6.      Sprzedawca nie  jest  producentem  Towarów.  Producent  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji sprzedanego  Towaru  na  warunkach,  oraz  przez  okres  wskazany  w  karcie  gwarancyjnej.  Jeśli  dokument gwarancyjny  przewiduje  taką  możliwość,  Klient  może  zgłaszać  swoje  roszczenia  w  ramach  gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1.      Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje  można  zgłaszać  pisemnie  na  adres PIOTR SULEWSKI ONE MLN UL. G. ROSSINIEGO 1 LOK 13, 03-289 WARSAWA,  na  adres  poczty  elektronicznej:biuro@ulotki24.com lub  przy użyciu formularza kontaktowego.
2.      W  reklamacji  Klient  powinien  podać  swoje  imię  i  nazwisko,  adres  do  korespondencji,  rodzaj  i  opis zaistniałego problemu.
7.      Sprzedawca zobowiązuje  się  do  rozpatrzenia każdej reklamacji  w terminie  do 14 dni, a gdyby  to  nie  było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń 
Klient  będący  konsumentem  posiada  m.in.  następujące  możliwości  skorzystania  z  pozasądowych  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.   Klient uprawniony jest  do  zwrócenia się  do stałego  polubownego  sądu konsumenckiego  działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b.   Klient   uprawniony   jest   do   zwrócenia   się  do  wojewódzkiego   inspektora  Inspekcji  Handlowej  z wnioskiem  o  wszczęcie  postępowania  mediacyjnego  w  sprawie  polubownego  zakończenia  sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c.   Klient   może   uzyskać   bezpłatną   pomoc   w   sprawie   rozstrzygnięcia   sporu   między   Klientem,   a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,  Stowarzyszenie  Konsumentów  Polskich).  Porady  udzielane  są  pod  przez  Federację
Konsumentów   pod   bezpłatnym   numerem   infolinii   konsumenckiej   800   007   707   oraz   przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

X. Postanowienia końcowe
1.     Rozstrzyganie   ewentualnych   sporów   powstałych    pomiędzy   Sprzedawcą   a   Klientem,   który   jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2.     Rozstrzyganie   ewentualnych   sporów   powstałych   pomiędzy Sprzedawcą a   Klientem,   który   nie   jest konsumentem  w  rozumieniu  art. 22[1]  Kodeksu  Cywilnego  Kodeksu  Cywilnego,  zostaje  poddane  sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy  Ustawy  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną,  przepisy  ustawy  o  prawach  konsumenta  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4.     Treść   niniejszego   Regulaminu   może   ulec   zmianie.   O   wszelkich   zmianach   każdy   Klient   zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci  posiadający Konto Klienta zostaną  dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem   na  wskazany przez  nich adres  poczty elektronicznej. Termin wejścia w  życie zmian nie
będzie  krótszy  niż  14  dni  od  dnia  ich  ogłoszenia.  W razie,  gdy  Klient  posiadający  Konto  Klienta,  nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić  o tym fakcie  Sprzedawcę  w ciągu 14  dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.